За нас

Територията на горско стопанство се намира в Северозападна България на територията на общините Враца, Криводол, Бяла Слатина и Борован.
Съседни горски стопанства са: ДГС Берковица, ДГС Монтана, ДГС Оряхово, ДГС Плевен и ДГС Своге.
Територията на ДГС „Враца” обхваща части от северните склонове на западна Стара планина и югозападна част на Дунавската хълмиста равнина. Общата форма на стопанството е неправилен четириъгълник с размери в посока север-юг около 50 км. и в посока изток-запад около 55 км.
Релефът на стопанството е много разнообразен. Типично планински е релефът в Стара планина. Билата са остри с високи голи върхове (около 1000-1200 м. н.в.), но по-голямата част от територията на стопанството е разположена в хълмисто предпланинска част на Дунавската равнина.