Проведените (Прекратените) процедури се намират в меню - АРХИВ

Дата на публикуване ДГС/ДЛС:

....

30.09.2014г.-Открита процедура-„Доставка чрез закупуване на противопожарно оборудване за едно противопожарно депо, на територията на ТП ДГС-Берковица”

30.09.2014г.-Открита процедура-„ДОСТАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА, МАСЛА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СЗДП - ЦУ”_Решение1_Решение2_Уведомление_Протокол1_Протокол2_Договор

15.09.2014г.-Публична покана-„Доставка чрез закупуване на материали за маркиране за нуждите на ТП Държавно Горско Стопанство-Видин, съгласно Приложени № 1, неразделна част от документацията“

30.09.2014г.-Публична покана-“Избор на независим лицензиран оценител за изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначална тръжна цена за всяка от следните партиди: I партида: 94,60 пр.куб.м дърва за огрев от бук, цер и топола; II партида: 61,50 пр.куб.м дърва за огрев от зимен дъб, цер и благун и III партида: 2,52 пл.куб.м иглолистни греди”

25.09.2014г.-Открита процедура-„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Северозападно държавно предприятие – Централно управление” по обособени позиции_Разяснение1_Разяснение2_Разяснение3_Протокол1_Протокол2_Протокол3_Протокол4_Решение_Договор1_ Договор2_Гаранции участие_Инфо договор 1_Инфо договор 2_Освобождаване на гаранция

18.09.2014г.-Открита процедура-“Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС, обслужващи ДГС Враца ”_Протокол1_Протокол2_Договор_Решение1

12.09.2014г.-Публична покана-„Поддръжка и актуализация на софтуера на програма граждански договори и работни заплати за нуждите на ТП ДЛС Русалка”

10.09.2014г.-Публична покана-„Поддръжка и актуализация на софтуера по програма „ОМЕКС”/личен състав, граждански договор и работни заплати/ в СЗДП ТП ДГС Чипровци”

08.09.2014г.-”Избор на оценител на движими вещи, отнети в полза на държавата с влезли в сила наказателни постановления за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Плевен”

01.10.2014г.-Договоряне без обявление-"Ремонтни дейности (включително и доставка на дървени материали), свързани с текущ ремонт и поддръжка на съществуващи камионни пътища и съоръженията към тях, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване в ДГТ, на територията на ТП ДГС Чипровци, разрушени от наводненията на територията на Община Чипровци”

30.09.2014г.-Открита процедура-„Ремонт на сграден фонд – вила, 1 бр. горски кантон и ограда в обект „Разсадника”, на територията на ТП „ДГС-Берковица”_Протокол1

26.09.2014г.-Открита процедура-“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС – Берковица

26.09.2014г.-Договаряне без обявление с предмет: "РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС – Берковица", разрушени от наводнения, на територията на град Берковица"

19.09.2014г.-Договаряне без обявление с предмет: "РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА СЪЩЕСВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРАЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГОВЕЖДА, разрушени от наводненията на 04.09.2014 г. и 05.09.2014 г.

19.09.2014г.-Договаряне без обявление с предмет: "РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАМИОНЕН ГОРСКИ ПЪТ И СЪОРАЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ГОВЕЖДА", разрушени от наводненията на 04.09.2014г. и 05.09.2014 год_Договор и разяснение

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „....................................................................................................................................................................”

Условия за участие

Указания към участниците за провеждане на процедурата

Образец на списък на документите, съдържащи се в офертата - приложение №1

Административни сведения за участника – приложение № 2

Техническо задание - приложение № 3

Образец на техническа оферта – приложение № 4

Образец на ценова оферта – приложение № 5

Проект на договор – приложение № 6

Образец на декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП – приложение № 7

Образец на декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП – приложение № 8

Образец на декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – приложение № 9

Образец на декларация по чл. 47, ал.1, ал.2, т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП – приложение № 10

Образец на декларация за участие на подизпълнители – приложение № 11

Образец на декларация за запознаване с условията на обществената поръчка- приложение № 12

Образец на декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – приложение № 13

Методика за оценка на офертите – приложение № 14