_________________________________Честита седмица на гората___________________________________

07.04.2022г.- Резултати от конкурса за най-добро стихотворение на тема "Аз обичам гората"

____________________________________Първо място_____________________________________

 

____________________________________Второ място_____________________________________

 

____________________________________Трето място_____________________________________

06.04.2022г.- Служители от ТП ДГС Белоградчик съвместно с децата и служителите от Център за обществена подкрепа и Дневен център за лица с увреждания засадиха фиданки по случай Седмица на гората.

06.04.2022г.- Във връзка с традиционното честване на „Седмица на гората" в периода 4-10 април 2022 година под мотото „Аз обичам гората", днес 06.04.2022 г. ученици от 12-ти клас при СУ "Д-р Асен Златаров" гр. Годеч, съвместно със служители на ТП „ДГС Годеч" участваха във възстановяването на 1 дка иглолистна гора, пострадала от абиотичини фактори (снеголом и ледолом).
ТП "ДГС Годеч" изказва  своята искрена благодарност на госпожа Цветанка Евлогиева за добрата организация, както и на учениците за желанието, ентусиазма, старанието, трудолюбието и любовта към българската гора. Благодарение на тази изява младежите станаха посланици на доброта, красота и обич към гората.
Надяваме се тази прекрасна инициатива да продължи, за да възпитаваме младото поколение в любов и грижа към природата.

 

 

02.04.2022г.- Национална кампания за почистване на горски територии

Над 150 килограма отпадъци събраха горските служители от ДГС Враца и СЗДП.

Държавно горско стопанство „Монтана”, IV Основно училище „Иван Вазов”- гр. Монтана и РС на КНСБ - Монтана, се проведе почистване на боровата гора над града.
Преди почистването учениците залесиха с фиданки редина в боровата гора.

Горски служители от ДГС Ловеч почистиха местността "Ак Баир".

На 24.03.2022 г., по случай предстоящата седмица на гората, в съвместна инициатива на Държавно горско стопанство „Монтана” и Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”- с. Лехчево, се проведе залесяване с 28 ученици от VI и VII клас от училището.
На 28.03.2022 г., по случай предстоящата седмица на гората, в съвместна инициатива на Държавно горско стопанство „Монтана”, Основно училище „Владимир Минчев”- с. Владимирово и Професионална гимназия по транспорт - с. Владимирово, се проведе залесяване с  10 ученици от VI  клас  и 17 ученици от VIII.

22.03.2022г.-На територията на Държавно горско стопанство „Говежда“ 23-ма ученици от 11.б клас, специалност „Горско и ловно стопанство“, с ръководител инж. Виктория Богданова заедно с 15
горски служители от ДГС „Говежда“ и РДГ – Берковица организираха масово залесяване. На площ от 1 хектар бяха засадени 4100 фиданки акация. Мястото е типично за растежа на акацията и се прави с цел стабилизиране на увредените почви.

22.03.2022г.- Предстоящи национални кампании на СЗДП и ИАГ по повод седмицата на гората.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.07.2021г.- ДЛС"Витиня" - Обявява: Открит обществен достъп до документацията за създаване на санитарно-охранителна зона около каптиран естествен извор в имот 00044 с.Горно Камарци община Горна Малина.

 

Северозападното държавно предприятие дари 60 000 фиданки за залесяване с благотворителна цел

Близо 60 000 фиданки от различни дървесни видове е предоставило безвъзмездно за кампания по залесяване в училища, детски градини и общини на територията на цялата страна  Северозападното държавно предприятие. Даренията са част от вече утвърдила се традиция, създадена в партньортво с неправителствената доброволческа организация Фондация „77“. Кампанията стартира през 2017 година и продължава и към момента, като само през тази година предприятието е предоставило 32 800 фиданки.

От тях 17 000 са дръвчетата, безвъзмездно предоставени от Държавното горско стопанство в Берковица, а от ДГС Годеч предоставят за кампанията през тази година 6000 дръвчета. Държавното горско стопанство в Лесидрен предоставя общо 18 000 броя семенищни фиданки от цер, като вече е дарило първите 9 800 броя. Фиданките са произведени от семена в горския разсадник „Подене“ към предприятието в село Сопот. Предстои изваждането и предоставянето и на останалите 8 200 фиданки.

Дарителската дейност на предприятието и неговите структури е част от мащабна залесителска кампания в сътрудничество с неправителствената организация. Обезпечаването на дейността по нея е включено в програмата за залесяване на държавното предприятие, като семената за производството на фиданките на различните видове дръвчета са произведени от семенен материал, предоставен от горската семепроизводствена база на предприятието.

Дръвчетата се засаждат от доброволци на територията на цялата страна, като целта е да се подпомогне естествения процес на възстановяване на горското богатство и да се облагороди средата.

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието, храните и горите

ЗАПОВЕД
№ РД 48-53
23.07.2020 г., гр. София

 

          На основание чл. 36б, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), чл.31б от Правилника за прилагане на ЗЛОД и Заповед № РД 49-90 от 27.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните,
НАРЕЖДАМ:
І. Да се проведе конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Чукава” в района  на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Своге”, обособен със Заповед № РД 49-90/27.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните.
ІІ. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата – чл. 36б, във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗЛОД и предложение с рег. номер 70-2323/26.05.2020 г. на МЗХГ от директора на „Северозападно държавно предприятие”, гр. Враца.

            ІІІ. Срок за предоставяне стопанисването на дивеча – 15 години.

          ІV. Цена на документацията за участие в конкурса - конкурсната документация може да бъде получена в „Северозападно държавно предприятие”, гр. Враца, бул. ”Христо Ботев” № 2, ет. 3, всеки работен ден в периода от 28.07.2020 г. до 27.08.2020 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 10.09.2020 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 часа. Документацията се получава срещу представяне на документ за заплатена цена в размер на 360 (триста и шестдесет) лева с включен ДДС по сметка на „Северозападно държавно предприятие”, гр. Враца: BIC:FINVBGSF, IBAN:BG 02 FINV 9150 1016 4105 16 BGN, ПИБ АД – клон гр. Враца.

 

            V. Изисквания към кандидатите за участие в процедурата:
1. Кандидат за участие в конкурса може да бъде лице по чл. 34, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗЛОД, което трябва да отговаря на следните изисквания:
а) да не е обявено в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
б) да не е в ликвидация;
в) да няма просрочени задължения към държавата или общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
г) да не е лишено от право да упражнява търговска дейност;
д) да не е осъдено за банкрут;
е) да не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или престъпление против стопанството, освен ако е реабилитирано;
ж) да има сключен трудов договор със специалист по ловно стопанство с висше лесовъдско образование с не по-малко от три години стаж в областта на ловното стопанство, назначен за стопанисване на дивеча;
з) да има сключен трудов договор с най-малко един специалист по ловно стопанство, който има свидетелство за подборен отстрел, за всеки 2500 хектара ловна площ.
2. В конкурса не може да участва физическо лице или едноличен търговец.

          VІ. Начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в ДУ, определен съгласно „Методика за определяне началния размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча”, утвърдена със Заповед № РД 49-9 от 27.01.2012 г. на министъра на земеделието и храните.
Определям начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, под който участниците не могат да слизат, в размер на 27 938,36 лв.  (двадесет и седем хиляди деветстотин тридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС.
VІІ. Конкурсът не включва отдаване под наем на база за ловен туризъм – частна държавна собственост.
            VІІІ. Критерии за оценка на предложенията
Комплексната оценка (К) на предложения от кандидата размер на годишна вноска за стопанисване на дивеча и направените от кандидата инвестиции до 31.12.2007 год. да се определя по формулата:

                                                К = А + Ср + Сп + Д;
Където:
А – Точките, получени от кандидата за предложения от него размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка.
За всеки предложени 100 лв. над началния размер, кандидатът получава  по 1 точка. При предложен размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, равен на началния размер, кандидатът получава 0 точки. При посочен размер под началния (минималния) – предложението не се оценява, а кандидатът не се класира.

Ср – Точките, получени от кандидата за направените от него инвестиции до 31.12.2007 г. по § 65, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЛОД (Обн. ДВ, бр. 91 от 2008 г.).
Точките се определят като за всеки 1000 лева инвестиции кандидатът получава по 1 точка.
Инвестициите, които се признават съгласно § 65, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЛОД (Обн. ДВ, бр. 91 от 2008 г.) са:
- изграждане на  биотехнически съоръжения;
- разработване на фуражна база;
- закупуване на жив дивеч за разселване;
- изграждане на бази за интензивно стопанисване на дивеча;
- предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от ДГС;
- изграждане и основен ремонт на горски пътища;
- основен ремонт на ловна база, собственост на съответното ДГС;
Размерът на инвестициите да се доказва с надлежни финансово-счетоводни документи и с приложен към тях протокол, подписан от директора на съответното държавно горско стопанство. В случай, че кандидатът не представи някой от посочените документи (финансово-счетоводен документ или протокол), направените от него инвестиции няма да бъдат взети предвид от комисията при крайното класиране на предложенията.

          Сп – Точките, получени от кандидата за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора.
Броят на точките за предлаганите от кандидата инвестиции по години се определя, както следва:
Сп = (Сп1+ Сп2 + ........ + Сп5)х0,5 + (Сп6 + .......+Сп10)х0,3 + (Сп11 +..........+Сп15)х0,2
1 000

където като Сп1 е годишна инвестиция през първата година, Сп2 е годишна инвестиция през втората година и т.н.

Стойностите на показателите А, Ср и Сп се изчисляват и участват във формулите без ДДС.
Д – Точките, получени от кандидата за предлагания от него среден годишен брой на планираните работни места за срока на действие на договора.
Броят на точките за средния годишен брой на планираните работни места се определя, както следва:
Д = (Д1 + Д2 + ………+ Д15) х 10   ,
15
където Д1 е броя на планираните за откриване работни места през първата година, Д2 е броя на планираните работни места през втората година и т.н.
Не се присъждат точки за задължителните работни места, които се изискват по чл. 36а, ал. 1, т. 7 от ЗЛОД.
Когато в резултат на класирането двама или повече кандидати получат еднаква комплексна оценка, комисията да извърши класирането като класира на първо място кандидатът, получил повече точки за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора - Сп.
ІХ. Срок за представяне на писмените предложения
1. Кандидатите за участие в конкурса да представят предложенията си от 28.07.2020 г. до 27.08.2020 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 10.09.2020 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч. (чл. 36б, ал. 2 от ЗЛОД). Предложенията се представят в „Северозападно държавно предприятие”, гр. Враца, бул. ”Христо Ботев” № 2.
2. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или оттегли предложението си.
            Х. Оглед на обекта
Оглед на обекта да се извършва в присъствието на представител на ТП „ДГС Своге“ след представяне от кандидата на документ за закупена документация за участие в конкурса всеки работен ден в периода от 28.07.2020 г. до 27.08.2020 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 10.09.2020 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч.
            ХІ. Място, ден и час за провеждане на конкурса
конкурсът да се проведе на 28 август 2020 г. от 10.00 часа в сградата на „Северозападно държавно предприятие”, гр. Враца, бул. ”Христо Ботев” № 2.
Повторен конкурс да се проведе на същия адрес и час на 11 септември 2020 г., в случай, че в първоначално определения срок не постъпи нито едно предложение.
ХІІ. Размер на гаранцията за участие
1. Кандидатите в конкурса да представят гаранция за участие в размер на             27 938,36 лв.  (двадесет и седем хиляди деветстотин тридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки), представляваща една начална годишна вноска за стопанисване на дивеча по т. VІ.
2. Гаранцията за участие да се представя в една от следните форми, по избор на кандидата:
а) парична сума, вносима по сметка на „Северозападно държавно предприятие”, гр. Враца:  BIC:FINVBGSF, IBAN:BG 02 FINV 9150 1016 4105 16 BGN, ПИБ АД – клон гр.Враца;
б) банкова гаранция.
ХІІІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора
1. Определям гаранция за изпълнение на договора, вносима в полза на „Северозападно държавно предприятие”, гр. Враца в размер на 83 815,08 лв. (осемдесет и три хиляди осемстотин и петнадесет лева и осем стотинки), представляваща три начални годишни вноски за стопанисване на дивеча.
2. Кандидатът, спечелил конкурса, сам избира формата на гаранцията за изпълнение – банкова или парична. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение да се уредят в договора за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък.
3. Договор да не се сключва:
а) преди изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на резултатите от класирането;
б) при наличие на подадена жалба срещу заповедта за обявяване на резултатите от класирането – до влизане в сила на решение по нея;
в) до внасяне в полза на „Северозападно държавно предприятие”, гр. Враца  на гаранция за изпълнение на договора от страна на кандидата, спечелил конкурса.
ХІV. Заповедта за откриване на процедурата да се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на провеждане на конкурса.
ХV. Утвърждавам конкурсна документация, която е неразделна част от настоящата заповед. 
ХVІ. Настоящата заповед е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА /п/
МИНИСТЪР

 

 

 

19.05.2020г.- Информация до широката общественост

РДГ Берковица провежда на консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Монтана.

В съответствие с изискването на чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме, че заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОПРГТ на област Монтана е публикувано на интернет страницата на Регионална дирекция по горите-Берковица, на електронен адрес:
http://www.berkovitca.iag.bg/news/lang/1/id/14822/display за срок от 20 календарни дни.
Становища и препоръки от гражданите, заинтересованите страни и третите лица, които има вероятност да бъдат засегнати при реализация на ОПРГТ и извършването на екологичната оценка се изпращат на ел. адрес: rugberkovitca@iag.bg или адреса на РДГ Берковица: гр. Берковица, ул. Митрополит Кирил №13, на вниманието на инж. Новкова.

РДГ Берковица изготвя Областен план за развитие на горските територии на област Монтана за следващите 10 години. Областните планове представляват стратегическ документи, чрез които ще се извършва планирането на горско-стопанските мероприятия на областно ниво. Текста и графичния материал към на проекта за план може да бъде намерен на уеб - страницата: https://www.oprgtmontana.net/.

 

 

 

18.03.2020г.- СЪОБЩЕНИЕ

от „Северозападно държавно предприятие“ ДП

 

            Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, с цел ограничаване разпространението на вируса и защита здравето на служителите, Северозападно държавно предприятие – Враца въведе дистанционна форма на работа за своите служители.
В домашна среда ще работят част от служителите, попадащи в защитени групи, определени със заповед на директора на предприятието, с която е въведена и тази форма на работа. Дистанционно ще работят служители, за които не могат да бъдат осигурени самостоятелни работни помещения и които имат възможност за работа в домашни условия. Те са задължени да спазват работното време при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.
Централното управление на предприятието и стопанствата няма да прекъсват работа, като за работещите в домашни условия са изготвени графици от директора на предприятието и директорите на 23-те териториални поделения.
Закупени са термометри за дистанционно измерване на температурата, с които ежедневно се следи телесната температура на работещите в административните сгради на териториалните поделения и Централно управление. Закупени лични предпазни средства – маски и ръкавици, които са раздадени на служителите, както и дезинфектанти. Работните помещения се дезинфекцират минимум два пъти дневно.
Препоръчва се на всички служители да ограничат пътуванията извън съответното населено място, както и личните си социални контакти. Да се въздържат от излизане от домовете си, освен по медицински и продоволствени причини.
Със заповед на директора на ДП е забранено ползването на ловните домове и хижи, стопанисвани от предприятието, до отмяна на извънредното положение.

 

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ  ТЕЛЕФОНИ ЗА СИГНАЛИ:
СЗДП: 0878 011 102

09.03.2020г.-Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 29.02.2020 г. в района на СЗДП гр.Враца.

05.02.2020г.-Списък с лица за контакт по изпълнението на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г.

24.01.2020г.-Запове 48-20/23.01.2020г. на Министъра за земеделието, храните и горите за удължаване срока за групов лов на дива свина.

08.01.2020г.-Процедура по реда на чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“.

Протокол от проведени консултации във връзка с изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ


На 20.11.2019 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на ЦУ на „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца, в изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на СЗДП ДП през 2020 г.
На срещата са поканени и присъстваха представители на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 от Закона за горите и на други организации на ползватели на дървесина.
Консултацията се проведе между ръководството на СЗДП ДП и заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:

  1. Представяне на годишния план за ползване на дървесина през 2020 г. в териториалните поделения на СЗДП ДП, гр. Враца.
  2. Предложения за вида на предстоящите процедури за ползване на дървесина през 2020 г., съгласно действащата нормативна уредба /продажба на стояща дървесина на корен, възлагане добив на дървесина и продажба на добита дървесина от склад/.
  3. Дискусия по т. 1 и т. 2.

Срещата се откри от инж. Цветко Цветков – директор на СЗДП ДП и протече по предварително обявения дневен ред.
По т. 1 от дневния ред докладва инж. Боян Бенов – началник отдел „Стопанисване и ползване“ в СЗДП ДП, който подробно запозна присъстващите с Годишния план за ползване на дървесина в СЗДП ДП за 2020 г., като отбеляза, че същият е публикуван в нормативно определения срок на интернет страницата на държавното предприятие и всеки може да се запознае с него.
По т. 2 от дневния ред докладва инж. Димитър Шишков – заместник директор на СЗДП ДП, който запозна присъстващите с предстоящите процедури за ползване на дървесина през 2020 г., съгласно действащата нормативна уредба /продажба на стояща дървесина на корен, възлагане добив на дървесина и продажба на добита дървесина от склад, съответно чрез търг с явно наддаване, търг с тайно наддаване, електронен търг с наддаване и открит конкурс/. Същият представи и информация за планираните количества по сключените дългосрочни договори за 2020 г., както и за преходните количества по действащите дългосрочни договори. 
По т. 3 взеха отношение всички от присъстващите, като след проведената дискусия за политиката и практиката в областта на ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост през 2020 г., участниците предложиха следното:

  1. Министерството на земеделието, храните и горите да направи постъпки за предложение дърводобивните и дървопреработвателните фирми и предприятия да могат да кандидатстват  за закупуване на  техника за добив и преработка на дървесина по европейски програми.
  2. Продажбата на дървесина от СЗДП ДП през 2020 г. да се планира съгласно разписаните в нормативната уредба начини, а именно: присъствени и електронни търгове с тайно и явно наддаване.
  3. СЗДП ДП да формира и да предложи нови обекти дървесина за сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина.

Дърводобивните фирми бяха единодушни, че дърводобивът в България е нерентабилен, поради липса на техника, кадри и  разпокъсаност на горските територии – държавна собственост. В същото време фирмите, потребители на дървесина твърдят, че ще се ориентират към пазари в Западна Европа, поради по – ниската стойност на дървесината там.
Ръководството на СЗДП ДП представи информация на присъстващите, че в последните три календарни години, цената на дървесината се е увеличила с 2 до 3 % за дребноразмерната дървесина и с 5 до 6 % за едрата дървесина, което е в резултат от наддаванията по време на предходни процедури.
Срещата приключи в 12.00 ч.

 

 

05.11.2019г.-

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че в Системата за електронни търгове са направени промени по отношение на Продажба на действително добити количества дървесина спрямо приетата Наредба на 29.03.2019г.
Участниците в електронни търгове разполагат с 3 минути, в които да потвърдят началната цена.
След това всяко наддване с една стъпка увеличава времето до 60 секунди, в които останалите кандидати могат да потвърдят или наддадат с една стъпка.
Търгът приключва с изтичането на една цяла минута, в която няма наддаване.
В случай че има кандидатаи, които са потвърдили една и съща цена, системата класира на първо място първият, поддал офертата по време.
В протоколите от проведени търгове е добавена секция с наддавателните предложения по време на подаването им.

 

04.11.2019г.

ДО

Г-Н КРАСИМИР ДАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ
„АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ДЪРВЕСИНА“
1404 СОФИЯ,  Ж.К. БОКАР, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 18

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 1000 СОФИЯ, УЛ. "АНТИМ І" № 17, ЕТ.2, СТАЯ 219         

ИНЖ. НИКОЛАЙ БАНКОВ - УПРАВИТЕЛ НА „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД
8000 ГР. БУРГАС, СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

ИНЖ. АЙНУР ИБРАМОВА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД
6151 С. ГОРНО САХРАНЕ                                                                               

Г-Н АЛЕКСАНДЪР КРИКЛЕР - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД
4210 ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, УЛ. „ЗАВОДСКА“ № 1

Г-ЖА ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА - УПРАВИТЕЛ НА „ХОЛЦИНДУСТРИ ШВАЙГХОФЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 1000 ГР. СОФИЯ, УЛ. „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ № 8 А, ВХ. Б, ЕТ. 2

ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСПЛГПБ „БУЛПРОФОР“
1303 СОФИЯ, УЛ. „ПИРОТСКА” 64

ИНЖ. ДИМИТЪР ЯНУШЕВ  - ЧЛЕН НА УС НА БКДМП
1303 СОФИЯ, БУЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ № 73

ИНЖ. ИВАН ПЕНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  АСОЦИАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
1000 СОФИЯ,  УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 2

ИНЖ. ВАЛЕНТИН НОВАКОВ - СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ НА „ГОРАИНВЕСТ“ АД
7009 ГР. РУСЕ, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, БУЛ. „ТУТРАКАН“ № 49A

Г-Н БОРИС МАРКОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „МАРКОНИ ЛЕС ГРУП“ ЕООД
4000 ГР. ПЛОВДИВ, УЛ.”ПЕРУЩИЦА” № 2, ЕТ. 2, АП. 45

Г-Н ИВАН АРСОВ – УПРАВИТЕЛ НА  „АРСОВ 90“ ЕООД, 3464 С. МИТРОВЦИ, УЛ. ПЪРВА 2, ОБЛ. МОНТАНА

Г-ЖА РАЛИЦА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА – УПРАВИТЕЛ НА „ФАГУС“ ООД ТРОЯН, 5600 ГР. ТРОЯН, МЕСТНОСТ „БЕЛИШКИ ОРЕШАК“, ОБЛ. ЛОВЕЧ

Г- Н ЦВЕТОМИР ЦОЧЕВ – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ВЕЛДЕ“ АД ТРОЯН, 5600 ГР. ТРОЯН, КВ. „ВЕЛЧЕВСКИ“, ОБЛ. ЛОВЕЧ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,

 

            Уведомявам Ви, че в изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите на 20.11.2019 г. от 10,30 ч. в залата на ЦУ на СЗДП ДП гр. Враца, с адрес гр. Враца, бул."Христо Ботев" №2, ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на СЗДП ДП гр. Враца през 2020 г.

Консултацията се провежда с ръководството на Северозападно държавно предприятие и всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:

1. Представяне на годишния план за ползване на дървесина през 2020 г. в териториалните поделения от обхвата на дейност на СЗДП ДП гр. Враца.

2. Предложения за вида на предстоящите процедури за ползване на дървесина през 2020 г., съгласно действащата нормативна уредба /продажба на стояща дървесина на корен, възлагане добив на дървесина и продажба на добита дървесина от склад/.
3.    Дискусия по т. 1 и т. 2.

След проведената консултация ще бъде изготвен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страниците на МЗХГ, ИАГ и СЗДП ДП гр. Враца.

 

Заповед: РД 48-49/05.08.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

ТП ДГС/ДЛС
Чипровци : 0878 011 103
Черни Осъм : 0878 011 104Троян : 0878 011 105
Своге : 0878 011 106
Русалка : 0878 011 109
Плевен : 0878 011 120
Оряхово : 0878 011 124
Никопол : 0878 011 125
Монтана : 0878 011 126
Миджур : 0878 011 127
Мездра : 0878 011 128
Лом : 0878 011 129
Ловеч : 0878 011 185
Лесидрен : 0878 011 186
Годеч : 0878 011 189
Говежда : 0878 011 194
Враца : 0878 011 197
Витиня : 0878 011 198
Видин : 0878 011 199
Ботевград : 0879 011 108
Борима : 0879 011 109
Берковица : 0879 011 120Белоградчик : 0879 011 123

 

 

28.06.2019г.- ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЧЕЛАРИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА:

1.ДГС Белоградчик

2.ДГС Берковица

3.ДГС Видин

4.ДГС Враца

5.ДГС Говежда

6.ДГС Лом

7.ДГС Мездра

8.ДГС Монтана

9.ДГС Оряхово

10.ДГС Чипровци

11.ДГС Миджур

12.ДГС Борима

13.ДГС Лесидрен

14.ДГС Ловеч

15.ДГС Никопол

16.ДГС Плевен

17.ДГС Троян

18.ДГС Черни Осъм

19.ДЛС Русалка Априлци

20.ДГС Ботевград

21.ДГС Годеч

22.ДГС Своге

23.ДЛС Витиня

 

 

22.05.2019г.-Заповеди: 120 и 121/21.05.2019г. ТП ДЛС"Русалка"

21.03.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с днешна публикация в електронните медии, СЗДП ДП информира, че след направена проверка е установено, че отдел 35, подотдел „б“ в териториалния обхват на ТП ДЛС Витиня, споменат в публикацията, не попада в Приложения № 1-6, които са неразделна част от Заповед № РД 49-421/02.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за обявяване на гори във фаза на старост.
Горите във фаза на старост са елемент от системата за поддържане на благоприятен природозащитен статус на горските местообитания от Натура 2000, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и тяхното определяне е съобразено с всяко местообитание във всяка конкретна защитена зона.
Според определението за Гори във фаза на старост (ГФС) в Националния FSC стандарт, ГФС са гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоят е достигнал значителна възраст, не е съществено повлиян от едроплощни природни нарушения и антропогенни въздействия и се характеризира с неравномерна пространствена и възрастова структура, наличие на стари живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид и месторастене, стоящи и паднали големи мъртви дървета в различни фази на разлагане.
Отдел 35, подотдел „б“ по ГСП от 2013 година, утвърден със Заповед № 369/02.03.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАГ е предвиден за ползване с вид сеч групово- постепенна. Насаждението е включено за ползване в годишния план за ползване за 2019 г. на ТП ДЛС Витиня. За подотдела е издадено позволително за сеч с № 0471754 от 02.01.2019 г. при спазване разпоредбите на Наредба № 8 за сечите в горите.
Добивът се извършва от ДЛС Витиня. Добитата дървесина е закупена на търг, спечелен от фирма-купувач "Ламкор 2" ООД - Благоевград, чийто цех за преработка се намира в с. Мурсалево. Дървесината, предмет на публикацията е придвижена с редовно издаден превозен билет № 5565/00153/21032019/085539 – XX48EJN, издаден в 08:55:43 часа на територията на ДЛС Витиня.

 

ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ
Директор на Северозападно държавно предприятие ДП

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018г.- СПРАВКА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЗДП ПО ТП ДГС/ДЛС ЗА 2018 Г.

05.04.2018г. - Седмицата на гората 2018г. ДЛС "Витиня"

02.01.2018г.- Протокол от работа на комисията в процедура с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за 24 месеца“

11.12.2017г.-Разяснение по запитване към процедура с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“

06.12.2017г.- Процедура по реда на чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“.

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ

03.04.2017г.-Над 60 деца участваха в инициативата "Лесовъд за един ден", с който се отбеляза започването Седмицата на гората 2017.

Събитието бе открито от зам. директора на Северозападно държавно предприятие инж. Димитър Шишков и от директора на Регионалната дирекция по горите гр. Берковица инж. Сашко Каменов. 
Освен поканените ученици от Природо - математическа гимназия Враца, СУ „Васил Кънчов“, СУ „Никола Войводов“ и еко клуб „Детелините“ към СУ „Христо Ботев” в инициативата се включиха и много семейства с деца. Горски служители от ДГС Враца, ДГС Мездра, РДГ Берковица и ДПП „Врачански Балкан” показаха на практика начините за измерване на среден диаметър и височина на дърво със специализирани инструменти. 
Униформени горски инспектори от РДГ - Берковица представиха пълното си оборудване за действие при нарушения в гората и показаха на децата служебен автомобил, с който изпълняват задълженията си. 
По случай отбелязването на Световния ден на птиците (1 април) инициативата продължи със занимателни и образователни игри акцентиращи върху функцията на гората като местообитание на различни видове грабливи и пойни птици. По време на инициативата бяха раздадени фиданки от черен бор на присъстващите и награди на децата, които се включиха в игрите. Всяко дете си тръгна с дървен медальон и шапка с логото на празника.

 

 

 

10.03.2017г.-Информация, съгласно чл.26 от Правила за закупуване на ГТ от ДП по чл.163 от ЗГ, за единичните цени на 1дка, по сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през 2016г. в района на дейност на СЗДП гр.Враца.

04.01.2017г.-Забрана за лова и разселването на пернат дивеч - МЗХ

02.11.2016г.-Писмо: 91-2499/02.11.2016г. на Заместник министъра на земеделието и храните - относно: Изисквания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина на първа тръжна сесия 2017г.

12.10.2016г.- Заповед 1061/28.09.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС'Оряхово"

12.10.2016г.- Заповед 1067/28.09.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС'Никопол"

12.10.2016г.- Заповед 1065/28.09.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС'Белоградчик"

16.09.2016г.-Обява за сключване на договори по реда на чл. 27 от Наредбата за възлагане на добив в обекти на територията на ДЛС Витиня 

 

 

13.09.2016г.-Доклад за горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на територията на ДЛС „Витиня”.

 

13.09.2016г.- Заповед 1008/31.08.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС"Миджур"

 

13.09.2016г.- Заповед 1001/31.08.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС'Лом"

 

 

 

ДОКЛАД - ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС"БЕРКОВИЦА", РАЗРАБОТЕН ОТ WWF.

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМО СЕМЕЙСТВО,
УВАЖАЕМИ БЛИЗКИ, ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ НА ИНЖ. ЮРИ МИКОВ,

Видео 1 Видео 2 Видео 3


На 16.04.2014 г. лесовъдската колегия загуби един от най-ярките си представители, един високо ценен професионалист, отдал своите сили и енергия за благото и просперитета на лесовъдската професия, за управлението на част от най-ценното национално богатство – горите на България. Тези, които са имали щастието да работят или да общуват с него никога няма да забравят неговата ясна професионална позиция, която той защитаваше, спокойно, уверено и аргументирано.
Много е тежко и трудно може да се приеме, но съдбата ни отне един много добър и верен приятел, създаващ атмосфера на човешка доброта, честност и преданост към най-чистите човешки добродетели! Прекланяме се пред неговото голямо сърце и пред неговата готовност и отговорност към проблемите на хората!
Неговият всеотдаен труд за благото на българската гора и нейното дивечово богатство оставя трайна следа в нашата памет!
На позициите, които заемаше, той се отличаваше със своето трудолюбие, честност и всеотдайност! Топлото и позитивно отношение към колегите, с които работеше, беше негова характерна черта!
Ще го запомним с неизменната му усмивка и неподправеното чувство за хумор!
В името на безкрайната си благодарност и уважение към труда и личността на инж. Юри Миков, поставяме този скромен бюст-паметник, който да пребъде във времето!

Нека да е светла паметта му!

От колектива на Северозападно държавно предприятие

 

 

 

 

 

 

 

Северозападно държавно предприятие съобщава на всички заинтересовани, че при изявено писмено желание има готовност да бъдат открити конкурси за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча, за срок от 15 години, в следните дивечовъдни участъци:

-     ДУ Берковица и ДУ Вършец, попадащи в обхвата на дейност на ТП ДГС Берковица
-     ДУ Божурица, попадащ в обхвата на дейност на ТП ДГС Видин
-     ДУ Добрина и ДУ Ибиша, попадащи в обхвата на дейност на ТП ДГС Лом
-     ДУ Врачански балкан и ДУ Ръжана, попадащи в обхвата на дейност на ТП ДГС Мездра
-     ДУ Милин камък, попадащ в обхвата на дейност на ТП ДГС Враца
-     ДУ Чипровци, попадащ в обхвата на дейност на ТП ДГС Чипровци
-     ДУ Шипково, попадащ в обхвата на дейност на ТП ДГС Троян

 

 

 

 

06.08.2015г.- Новите поддомейни на СЗДП ТП ДГС/ДЛС:

www.dgs-belogradchik.szdp.bg

www.dgs-berkovica.szdp.bg

www.dgs-borima.szdp.bg

www.dgs-botevgrad.szdp.bg

www.dgs-chiprovci.szdp.bg

www.dgs-cherniosam.szdp.bg

www.dgs-godech.szdp.bg

www.dgs-govejda.szdp.bg

www.dgs-lesidren.szdp.bg

www.dgs-lom.szdp.bg

www.dgs-lovech.szdp.bg

www.dgs-mezdra.szdp.bg

www.dgs-midjur.szdp.bg

www.dgs-montana.szdp.bg

www.dgs-nikopol.szdp.bg

www.dgs-oryahovo.szdp.bg

www.dgs-pleven.szdp.bg

www.dgs-svoge.szdp.bg

www.dgs-troyan.szdp.bg

www.dgs-vidin.szdp.bg

www.dgs-vratsa.szdp.bg

www.dls-rusalka-aprilci.szdp.bg

www.dls-vitinia.szdp.bg

 

 

 

 

 

09.07.2015г.-ДЛС"Витиня" - Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

 

 

Северозападно държавно предприятие - закупи първата в България комбинирана машина Prime Tech за почвообработка в тополови сечища. Това е най-голямата инвестиция за машина, правена до момента в горското стопанство в България. С производителност от 2-2,5 дка/ч, тя може да обработи над 5000 дка годишно, т.е. да поеме почвоподготовката за засаждане на тополови култури в почти цяла България. Машината е оборудвана с двигател Caterpillar с мощност 415 к.с., дълбочината на обработка е 50см, а ширината 2,2м. Общата маса на машината е 22т.