Заповед № 88/03.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари

Минимални цени за ползване на дивеч и дивочови продукти за организирания ловен туризъм в РБ.

Минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм.

Протокол от проведени консултации във връзка с изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

Заповед: РД 49-336/26.09.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Заповед: РД 48-49/05.08.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Годишен план за ползване на дървесина на СЗДП и ТП ДГС/ДЛС за 2022г.

Годишен план за ползване на дървесина на СЗДП и ТП ДГС/ДЛС за 2021г.

Годишен план за ползване на дървесина на СЗДП и ТП ДГС/ДЛС за 2020г.

Годишен план за ползване на дървесина на СЗДП и ТП ДГС/ДЛС за 2019г.

Годишен план за ползване на дървесина на СЗДП и ТП ДГС/ДЛС за 2018г.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на директорите на ТП ДГС/ДЛС на СЗДП

Обобщен г.план за производство на ф-ки за залесяване и резултати от инвентаризацията на ф-те_2021г.

Обобщен г.план за производство на ф-ки за залесяване и резултати от инвентаризацията на ф-те_2020г.

Обобщен г.план за производство на ф-ки за залесяване и резултати от инвентаризацията на ф-те_2019г.

Инвентаризация на разсадници за 2018г.

Протокол за инвентаризацията на посевите в държавните горски разсадници

Предоставяне на дървесина за добив или преработване на търговци, които отговарят на чл.115 от ЗГ-2020г.

Предоставяне на дървесина за добив или преработване на търговци, които отговарят на чл.115 от ЗГ-2019г.

Заповед РД 13 - 89/07.02.2018г. за определяне на длъжностно лице по защита на данните.

Заповед РД 13 - 140/12.04.2019г. Изменени вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки.

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ

Съгласно Преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
(ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.), Северозападно държавно предприятие ДП, гр. Враца, като
лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК е сключило договор № 53 на 13.09.2016 г. с информационна агенция по чл. 43а, ал. 2  - „Сервиз финансови пазари“ ЕООД.
Е-mail: finmserv@gmail.com

Заповед РД 49 - 36/10.02.2017г. на Министъра на земеделието и храните.

Заповед РД 49 - 26/23.01.2017г. на Министъра на земеделието и храните.

Заповед РД 48-87 - /05.11.2018г." Минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм и услугите за организиран ловен туризъм".

Пролетна таксация на дивеча 2015г.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

1.Заповед за забрана на достъпа, преминаването и престоя на лица и пътни превозни средства в горски територии на ДУ"Балканец",в които са разположени биотехнически съоражения.

2.Списък на излишните фиданки за залесване за 2017г.,които се предлагат за продажба-(хиляди броя) и ценоразпис по ДГС/ДЛС на територията на СЗДП

3.Информация за обема на дървесината,която СЗДП предлага по реда на чл.38,ал.1

4.Ценоразпис на административните услуги на СЗДП за 2016 година

5.Справка за определените, възложените и отчетените количества и цени на дърва за огрев за директна продажба по ценоразпис на физически лица за 2013г.

6.Указания за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в ДГТ за устройване на постоянни пчелини

ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ / ЛОВНОСТОПАНСКО ПЛАНОВЕ

Заповед 364/13.05.2019г. - на Изпълнителна Агенция по Горите за утвърждаване на ГСП на ДГС"Плевен"

ДГС"Троян" - _ _ Обяснителна записка ГСП

ДГС"Борима" -__Обяснителна записка ГСП

ДГС"Миджур" -_ Обяснителна записка ГСП

ДГС"Мездра" - _ Обяснителна записка ГСП

ДЛС"Русалка" - Обяснителна записка ГСП

Заповед 21/11.01.2019г. - на Изпълнителна Агенция по Горите за утвърждаване на ГСП на ДЛС"Русалка"

Заповед 582/04.07.2017г. - за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на инвентаризацията на горските територии на ДГС"Борима"

Заповед 585/04.07.2017г. - за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на инвентаризацията на горските територии на ДГС"Троян"

Заповед 753/24.08.2017г. - за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на инвентаризацията на горските територии на ДЛС"Русалка"

Заповед 827/15.09.2017г. - за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на инвентаризацията на горските територии на ДГС"Оряхово"

Заповед 360/11.05.2020г. - за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на инвентаризацията на горските територии на ДГС"Годеч"

Заповед 88/03.02.2020г. - за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на инвентаризацията на горските територии на ДГС"Берковица"

 

Закони

Закон за лова и опазване на дивеча

 

 

Наредби

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ от 16.11.2012г.

Наредба за сечите в горите

Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.

 

 

Правилници

Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.