Северозападно държавно предприятие е създадено със Заповед № РД49 – 109 от 13.04.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.163, ал.1 от  Закона за горите /обн. ДВ, бр.19 от 2011 г./.  Предприятието е вписано в Търговския регистър на 28.06.2011 г.  под  № 20110628145139 с основен предмет на дейност: