Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Враца 3000,
ул."Скобелев" №1,
Контакти тел.: 092 661 205
факс: 092 661 205
email: dgs.vraca@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн

 

ДГС Враца

Процедури:Сечища Дърводобив Прогнозни количества Продажби от склад Лесокултурни мероприятия
Контакт със звеното:
Директор: инж. Ивайло Ангелов
Телефон: 092 661 205
Факс: 092 661 205
Електронна поща: dgs.vraca@abv.bg
Адрес: гр. Враца, ПК 3000, ул. Скобелев 1

Територията на горско стопанство се намира в Северозападна България на територията на общините Враца, Криводол, Бяла Слатина и Борован. Съседни горски стопанства са: ДГС Берковица, ДГС Монтана, ДГС Оряхово, ДГС Плевен и ДГС Своге. Територията на ДГС „Враца” обхваща части от северните склонове на западна Стара планина и югозападна част на Дунавската хълмиста равнина. Общата форма на стопанството е неправилен четириъгълник с размери в посока север-юг около 50 км. и в посока изток-запад около 55 км. Релефът на стопанството е много разнообразен. Типично планински е релефът в Стара планина. Билата са остри с високи голи върхове (около 1000-1200 м. н.в.), но по-голямата част от територията на стопанството е разположена в хълмисто предпланинска част на Дунавската равнина. Многобройни малки и големи водни течения, протичат през територията на стопанството, В планинската част реките и доловете имат сравнително стръмен надлъжен профил и постоянен воден дебит. Обратно, реките и доловете извиращи от хълмистите предпланински части има променлив воден дебит и често се срещат суходолия. Територията на стопанството включва част от водосбора на р. Огоста, а в най-югоизточната си част обхваща и част от водосбора на р. Искър. На територията на стопанството се разкриват разнообразни скали – седиментни, метаморфни и интрузивни. Най общо територията може да се раздели на два основни типа по приблизителната граница в посока запад-изток, минаваща между с. Добруша и с. Градешница, между с. Ракево и с. Баурене, между гр. Криводол и с Галатин, южно от с. Осен, между с. Чирен и с. Девене, между с. Оходен и с. Борован, през селата Нивянин, Тлачене и Габаре и по долината на Габревската река достига границата на стопанството. На юг от тази граница се разкриват основно седиментни формации от юра (долна креда) – варовици, мергели и доломити. Най разпространени са сиви дебелопластови пелитноолитни неясно ядчести варовици, ургонски варовици с прослойки от песъчливи орбитолинни варовици, мергели с прослойки от алевролити и глинести варовици, глауконитни пясъчници и мергели. Над основните скали се наблюдават вторични наслаги от кватернер – алувиални, пролувиални, делувиални и колувиални образувания от чакъли, пясъци, глина, валуни и блокажи от варовити скали. На север от условно описаната граница се наблюдават еолични образувания от кватернер. Основната скала е глинест льос, който постепенно преминава в льос. По долините и поречията на по-големи реки – Скът, Ботуня, Рибене и техните основни притоци се наблюдават алувиални образувания от неоген – руслови и на заливните тераси – чакъли, пясъци, глини и преотложен льос. Разкриват се зони от пясъци с лещи и прослойки от конгломерати и глини, от варовици с песъчливо глинести прослойки, от пясъчници и варовици, от варовици и глини и от пясъци, пясъчници и детритусни варовици. Горе изброените основни скали, поради значителното си изветряне, в повечето случай не представляват пречка за развитие в дълбочина на кореновата система на дървесните видове. В района на ДГС „Враца” се намират следните защитени територии: 1. Природен парк „Врачански балкан” – обявен със заповед № 1449/1989 г. на КОПС. 2. Природна забележителност „Понора” – обявена със заповед № 2810 от 1962 година на ГУГ. 3. Природна забележителност „Божите мостове” – обявена със заповед № 378 от 1964 г. на КГГП. 4. Природна забележителност „Леденика” – обявена със заповед № 2810 от 1962г. на ГУГ. 5. Природна забележителност „Вратцата” – обявена със заповед № 378 от 1964г. на КГГП. 6. Защитена местност „Боров камък” – прекатегоризирана от историческото място със заповед № РД – 640 от 26.05.2003г. от МООСВ. 7. Защитена местност „Вола” – прекатигоризирана от историческо място със заповед № РД - 637 от 26.05.2003г. на МООСВ. 8. Защитена местност „Веждата” обявена със заповед № РД - 151 от 21.02.2003г. на МООСВ. 9. Защитена местност „Речка” – обявена със Заповед № 170 от 16.02.1990г. 10. Защитена местност „Тепето” – прекатегоризирана от историческо място със заповед № РД - 646 от 26.05.2003г. на МООСВ. 11. Защитена местност „Борованска могила” – прекатегоризирана от историческо място със заповед № РД - 638 от 26.05.2003г. на МООСВ. 12. Защитена местност „Китката” – прекатегоризирана от историческо място със заповед № РД - 645 от 26.05.2003г. на МООСВ.